IMPRESSUM

Naziv: Matica slovačka Josipovac – Matica slovenská Josipovac
Skraćeni naziv: MS Josipovac

Sjedište:
Štrosmajerova 5
31424 Josipovac Punitovački
OIB 30626559320

USTROJ – TIJELA UDRUGE:

* Skupština udruge – najviše tijelo Udruge
* Izvršni odbor – čini ga 9 članova

Anica Popović, Višnja Kmet, Dalibor Funjak, Kata Kuric, Adam Konušak, Zrinka Pajeska, Anamarija Batorek, Marijan Batorek, Rozalija Kukučka
Predsjednica – Rozalija Kukučka, zastupa Udrugu i odgovara za zakonitost njenog rada
Dopredsjednik – Adam Konjušak
Tajnica – Anita Smoljo

* Nadzorni odbor – čine ga 3 člana

Štefanija Kanisek (predsjednica NO), Samanta Kuric i Suzana Batorek
Likvidator – je izabrani predsjednik u svom mandatu